KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014 – 2015 TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

16/06/2014 9:25 Sáng 0 phản hồi

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO CẦU GIẤY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  03 /KH- MNSM                                 Cầu Giấy, ngày  22 tháng 5 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2014 – 2015

Căn cứ Công văn số 5251/SGD&ĐT- QLT ngày 18/4/2014 của Sở GD& ĐT Hà Nội hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2014-2015.

Căn cứ  kế hoạch số 10/KH- PGD của Phòng GD- ĐT Cầu giấy ngày 9/5 /2014.

Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ_BGD&ĐT ngày 7/4/2011, điều 16  Điều lệ trường mầm non qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng.

Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn phường Mai Dịch và điều kiện CSVC của nhà trường.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao, trường mầm non Sao Mai xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2014 – 2015  như sau :

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. Nếu trẻ trên địa bàn đăng ký vượt quá quy định tại điều 13 của Điều lệ trường mầm non (Số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ giáo viên và diện tích sử dụng đạt 1,5 m2/1 trẻ ).

- Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, 65 % trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non ra lớp.

- Tổ chức tuyển sinh đúng qui định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và CMHS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học.

- Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, hạn chế việc tuyển học sinh trái tuyến. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Sở GD-ĐT Hà Nội (Tăng quy mô tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, tăng chất lượng công tác tuyển sinh – Giảm trái tuyến, giảm số học sinh bình quân / lớp).

- Đảm bảo học sinh ở các khu đô thị mới (đặc biệt đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng) có điều kiện học tập ổn định.

II- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Về công tác tuyển sinh:

- Khảo sát số trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn có nhu cầu đi học, đặc biệt trẻ 5 tuổi, trẻ khuyết tật; Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh xin ý kiến phường, trình lãnh đạo PGD.

- Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND Phường, PGD&ĐT qui định, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh từng độ tuổi (không tập trung quá đông phụ huynh trong nhà trường), hồ sơ tuyển sinh. Đối với trẻ nhà trẻ đáp ứng nhu cầu của phụ huynh khi có đủ điều kiện về CSVC và giáo viên, nhân viên.

- Ưu tiên tuyển sinh trẻ 5 tuổi: tuyển 100% trẻ 5 tuổi địa bàn có nhu cầu vào trường. Ưu tiên về CSVC và bố trí giáo viên có chuyên môn vững. Không học ghép với trẻ độ tuổi khác.

- Phụ huynh gửi con có đơn xin học theo mẫu, nhà trường thông báo danh sách và gửi phiếu nhập học do Hiệu trưởng ký tới từng học sinh. Giáo viên tuyệt đối không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có phiếu nhập học.

2. Về đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Căn cứ số trẻ đăng ký ra lớp, có kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên đảm bảo tỉ lệ giáo viên/trẻ theo qui định của Điều lệ trường mầm non. Không tuyển mới giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

3. Về điều kiện cơ sở vật chất

- Hạn chế số học sinh trái tuyến và những bất hợp lý trong công tác tuyển sinh. Đảm bảo diện tích 1,5 m2/ trẻ.

- Kiểm tra rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị phục vụ trẻ trong năm học mới và có kế hoạch sửa chữa CSVC, mua sắm trang bị mới đảm bảo phù hợp với trẻ mầm non và nguyên tắc tài chính theo qui định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Tuyển sinh 70 cháu sinh năm 2012 .

- Tuyển bổ sung 95 cháu sinh năm 2011.

- Tuyển bổ sung 15 cháu sinh năm 2010.

- Tuyển 100% các cháu sinh năm 2009 ( thuộc đúng tuyến tuyển sinh của trường trên địa bàn phường, ưu tiên phổ cập trẻ 5 tuổi ).

Tất cả các cháu được tuyển vào trường ở lứa tuổi 2009, 2010, 2011, 2012 yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú tại các tổ 14, 15, 16, 17, 18,  18A, 19, 27, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 56 và các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án vành đai 3, dự án đường 32 có hộ khẩu gốc và có giấy xác nhận thuộc diện tái định cư của UNBD Phường Mai Dịch.

Lưu ý : Trư­­ờng hợp số trẻ đăng ký học tại trư­­ờng vư­­ợt quá khả năng tiếp nhận, nhà trư­ờng sẽ ­ưu tiên tiếp nhận trẻ có hộ khẩu gốc thuộc tuyến tuyển sinh của trường lập danh sách chờ để xin ý kiến cấp trên.

2. Thời gian tuyển sinh:

- Ngày 1, 2/7/2014 tuyển các cháu lứa tuổi MGL sinh năm 2009.

( Ưu tiên phổ cập trẻ 5 tuổi ).

- Các ngày 3, 4, 7, 8 /7/2014 tuyển các cháu lứa tuổi Nhà trẻ sinh năm 2012.

- Các ngày 9, 10 11/7/2014 tuyển các cháu lứa tuổi MG Bé sinh năm 2011.

- Các ngày 14, 15/7/2014 tuyển các cháu lứa tuổi MG Nhỡ sinh năm 2010.

- Ngày 17,18/7/2014 Nếu còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ tuyển các cháu trái tuyến đúng độ tuổi có nhu cầu học tại trường.

3. Hồ sơ của học sinh gồm:

- Đơn xin học (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu), hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường kèm theo giấy tờ nhà đất theo đúng tuyến tuyển sinh.

Khi học sinh nộp hồ sơ nhập học, cán bộ tuyển sinh phải đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, với hộ khẩu, nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “ Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”. Cán bộ tuyển sinh và hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này.

4. Quy trình thực hiện:

- Tổ chức điều tra số trẻ trên địa bàn, báo cáo UBND phường về  kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo hướng dẫn của phòng GD-ĐT.

- Công bố công khai tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ… tại trường trước khi tuyển sinh 15 ngày ( 15/6/2014 ) tới các bậc phụ huynh.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường theo đúng hướng dẫn.

- Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học .

- Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội, phòng GD- ĐT quận Cầu Giấy, trong thời gian tuyển sinh nhà trường không thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường.

5. Chế độ báo cáo:

Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về phòng GD- ĐT theo đúng thời gian qui định.

Thời gian Nội dung công việc
10/7/2014 - Báo cáo kết quả tuyến sinh lần 1.
16/7/2014 - Báo cáo tuyển sinh lần 2
23/7/2014 - Báo cáo tuyển sinh lần 3
Nơi nhận:

- Phòng  GD-ĐT

-UNND  phường (để phối hợp)

- Lưu VP

- Các tổ chuyên môn (để             thực hiện)

HIỆU TRƯỞNG

Cao Thị Thảo

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác

 • Chăm sóc nuôi dưỡng Hoạt động Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ năm học 2017- 2018

  Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ năm học 2017- 2018

  Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018,  vào ngày 12, 13/10/2017, trường mầm non Sao Mai phối hợp với trung tâm y tế quận Cầu Giấy tổ chức khám sức khỏe cho 100% trẻ trong nhà trường. Các bác sĩ đã cân, đo, khám răng hàm mặt, khám nội-ngoại khoa cho trẻ một cách tỉ mỉ chu đáo, kịp thời phát hiện ra điểm bất thường trong sức khỏe của trẻ và đưa ra cách xử lí cho [...]

  Xem tiếp →
 • Hoạt động BÉ TẬP LÀM BÁNH TRUNG THU

  BÉ TẬP LÀM BÁNH TRUNG THU

  Tiếng trống múa lân, múa sư tử đã rộn ràng khắp nơi, trung thu đã đến với các bạn nhỏ trên khắp mọi miền của tổ quốc. Để các bé được thực sự trải nghiệm không khí vui vẻ của ngày lễ trung thu, các cô giáo khổi mẫu giáo lớn đã tổ chức cho các bé được làm bánh dẻo chay. Nhìn các bé trong trang phục đầu bếp thật xinh xắn và đáng yêu. Các bé được tự [...]

  Xem tiếp →
 • Hoạt động Kế hoạch giáo dục các lứa tuổi tháng 10.

  Kế hoạch giáo dục các lứa tuổi tháng 10.

  1. Kế hoạch GD tháng 10/2017 lứa tuổi nhà trẻ. Thời gian: Thực hiện 4 tuần (Từ 02/10 – 27/10/2017 Thứ Tuần 1 Bé vui trung thu ( 02/10 – 06/10) Tuần 2 Đồ dùng ở lớp ( 9/10 – 13/10) Tuần 3 Đồ dùng nấu ăn ( 16/10 – 20/10) Tuần 4 Đồ chơi của bé ( 23/10 – 27/10) Thứ 2 Vận động: Đi trong đường ngoằn ngoằn ngoèo Vận động: Đi trong đường ngoằn ngoằn ngoèo Vận [...]

  Xem tiếp →
 • Hoạt động Trường mầm non Sao Mai tổ chức vui tết trung thu 2017 cho các bé

  Trường mầm non Sao Mai tổ chức vui tết trung thu 2017 cho các bé

  “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm. Đèn kéo quân với đèn cá trắm, đèn thiên nga với đèn bươm bướm. Em rước đèn này đến cung trăng. Đèn xanh lơ với đèn tím tím, đèn xanh lam với đèn trắng trắng. Trông ánh đèn rực rỡ muôn màu” . Hòa chung không khí hào hứng của thiếu nhi [...]

  Xem tiếp →
 • Chăm sóc nuôi dưỡng Phòng chống bệnh tay, chân, miệng.

  Phòng chống bệnh tay, chân, miệng.

  Bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm vi rút cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Bệnh rất dễ lây cho người khác nếu hành vi vệ sinh không đảm bảo. Bệnh có quanh năm và tăng mạnh vào khoảng tháng 3-5 và tháng 9-10 Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da chủ yếu ở dạng [...]

  Xem tiếp →
 • Công nghệ thông tin Dành cho giáo viên Hoạt động Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

  Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

  Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm [...]

  Xem tiếp →
 • Chăm sóc nuôi dưỡng Các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết.

  Các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết.

  Có nhiều  biện pháp phòng chống sốt xuất huyết  mà mỗi chúng ta đều có thể thực hiện được. Dưới đây là  một số phương pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết: 5 biện pháp loại bỏ khu sản của muỗi,tiêu diệt lăng quăng, cung quăng, tiêu diệt bọ gậy: 1. Đậy kín các chum, lu, khạp…chứa nước không để cho muỗi đẻ trứng. 2. Thả cá vào tất cả các vật chứa nước trong nhà để ăn bọ gậy. 3. Cọ [...]

  Xem tiếp →
 • Hoạt động Tin tức - Sự kiện TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ

  TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ

  Hòa chung niềm hân hoan, náo nức của học sinh cả nước bước vào năm học mới, ngày 5 tháng 9 vừa qua, cô và trò Trường Mầm non Sao Mai (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) đã long trọng tổ chức Ngày hội đến trường của bé. Tại buổi lễ khai giảng, bà Cao Thị Thảo – Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ: Năm học 2016 – 2017 kết thúc cô và trò trường mầm non Sao Mai [...]

  Xem tiếp →
 • Công đoàn Hoạt động SAO MAI THAM GIA “NGÀY HỘI THỂ THAO NĂM 2017” PHƯỜNG MAI DICH

  SAO MAI THAM GIA “NGÀY HỘI THỂ THAO NĂM 2017” PHƯỜNG MAI DICH

  Trường mầm non Sao Mai luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động do UBND quận Cầu Giấy tổ chức cũng như do UBND phường Mai Dịch tổ chức. Chính vì vậy, nhà trường đã tham gia “Ngày hội thể Thao năm 2017” do phường Mai Dich tổ chức nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày thành lập quận. Nhà trường cử các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung: Bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu [...]

  Xem tiếp →
 • Công đoàn Hoạt động SAO MAI THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP QUẬN CẦU GIẤY

  SAO MAI THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP QUẬN CẦU GIẤY

  Hòa trong không khí tưng bừng kỉ niệm 20 năm ngày thành lập quận Cầu Giấy (1/9/1997-1/9/2017), ngành  giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao nhân sự kiện trọng đại này. Trường mầm non Sao Mai là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy đã tham gia hội diễn văn nghệ do ngành tổ chức vào ngày [...]

  Xem tiếp →